26/6/2017 Αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 7ΥΓ0469ΗΚΥ-0ΘΓ) η απόφαση έγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων για τη θέση στο Τμήμα Επικοινωνίας των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης. 20/6/2017 Μετά από έναν κύκλο επαναληπτικών συνεντεύξεων, έγινε η επιλογή του ατόμου που θα αναλάβει από 1/8/2017 τη θέση του υπευθύνου επικοινωνίας στις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε