Νομική Επιστήμη

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟ; (2η επικαιροποιημένη έκδοση)

Η νομική επιστήμη για όλους

Το ερώτηµα «τι είναι δίκαιο;» είναι πολύ παλαιό. Απασχολεί τους θεωρητικούς και τους φιλοσόφους του δικαίου από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι πρόκειται για ένα ερώτηµα ανάλογο µε εκείνο που απηύθυνε στο Πραιτώριο ο Πόντιος Πιλάτος προς τον Ιησού Χριστό: «Τι εστίν αλήθεια;» Ωστόσο, µε το παρόν βιβλίο δεν επιδιώκεται η συνέχιση της αναζήτησης µιας απάντησης, η οποία ίσως και να µην υπάρχει. Ο σκοπός του συγγραφέα εδώ είναι πολύ πιο απλός: Συνίσταται στην προσπάθεια να φέρει το δίκαιο και τη νοµική επιστήµη πιο κοντά στον απλό πολίτη∙ να πάρει το δίκαιο από το επίπεδο της θεωρίας και να το κατεβάσει στην πραγµατικότητα της καθηµερινής ζωής∙ να καταστήσει σαφές στον µη ειδικό τι σηµαίνουν και πώς εφαρµόζονται οι κανόνες δικαίου κάθε µέρα σε πλήθος ζητηµάτων (εµπορικών, οικονοµικών, οικογενειακών, κληρονοµικών κλπ.) που δηµιουργεί η συµβίωση των ανθρώπων σε µια κοινότητα.

Παρόλο που το δίκαιο είναι άµεσα και άρρηκτα συνδεδεµένο µε την καθηµερινή ζωή του ανθρώπου, δεν προσελκύει το ενδιαφέρον και την εµπιστοσύνη του στον ίδιο βαθµό µε τις άλλες κοινωνικές και πολιτικές επιστήµες, όπως η ιστορία, η κοινωνιολογία, η φιλολογία, η ιστορία της τέχνης κλπ. Με τη φιλοδοξία να αντιστρέψει αυτή την εικόνα, ο συγγραφέας προσπαθεί όσο µπορεί πιο απλά και µε τη χρήση πολλών παραδειγµάτων, να ανοίξει για τον µη νοµικό ένα παράθυρο στον «παράδεισο» των νοµικών εννοιών∙ να εξηγήσει τη λειτουργία πολλών θεσµών∙ να απλουστεύσει κατά το δυνατό νοµικές κατασκευές που φαίνονται δυσνόητες∙ και να καταστήσει σαφές ότι ο νοµοθέτης, µπορεί µεν µερικές φορές (ή εποχές) να υπερβάλλει στην παραγωγή νόµων (εξού και η γνωστή µας πολυνοµία), αλλά κατά κανόνα δεν αυθαιρετεί! Πίσω από κάθε νοµοθετική ρύθµιση κρύβεται η προσπάθεια επίλυσης προβληµάτων της καθηµερινής ζωής και διευθέτησης συγκρουόµενων συµφερόντων των µελών της κοινωνίας.

Η παρούσα νέα έκδοση περιέχει τις πρόσφατες νοµοθετικές αλλαγές που επήλθαν σε σηµαντικά θέµατα, όπως το νέο δίκαιο της πώλησης που θεσπίστηκε σε συµµόρφωση προς Ευρωπαϊκές Οδηγίες, τη µεταβολή της διαδικασίας έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου, τη θέσπιση της «συνεπιµέλειας» του τέκνου σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης των γονέων-συζύγων, την ψήφιση των νέων Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, καθώς και τις τροποποιήσεις της ρύθµισης αρκετών ζητηµάτων που αφορούν στην οργάνωση του Κράτους.

Ο Απόστολος Σ. Γεωργιάδης υπήρξε ∆άσκαλος πολλών γενεών Ελλήνων νοµικών. Είναι επίτιµος και οµότιµος καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου της Αθήνας, καθώς και τακτικό µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών.

ΕΤ: Tο βιβλίο υπάγεται στον Nόμο περί Eνιαίας Tιμής Bιβλίου, δηλαδή ισχύει μέγιστη έκπτωση 10%.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Απόστολος Γεωργιάδης είναι Έλληνας νομικός, καθηγητής Αστικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, συγγραφέας νομικών συγγραμμάτων και τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος του συγγραφέα στη 2η έκδοση
Πρόλογος του συγγραφέα στην 1η έκδοση
Πίνακας συντομογραφιών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
1. Μια πρώτη προσέγγιση
2. Χαρακτηριστικά της έννοιας του δικαίου
3. Οριοθέτηση του δικαίου από άλλους κανόνες συμπεριφοράς
4. Πηγές του δικαίου
5. Η ισχύς του δικαίου
6. Δίκαιο και Δικαιοσύνη: Η διαπάλη ανάμεσα στο «θετικό» και στο «φυσικό» δίκαιο
7. Διακρίσεις του δικαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ. ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
8. Έννοια και περιεχόμενο του κανόνα δικαίου
9. Διακρίσεις των κανόνων δικαίου
10. Έναρξη και λήξη ισχύος των κανόνων δικαίου
11. Η εφαρμογή των κανόνων δικαίου
12. Η ερμηνεία και η πλήρωση των κενών του δικαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ. Η ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
13. Έννοια και χαρακτηριστικά της νομικής επιστήμης
14. Η νομική δογματική
15. Συγγενείς κλάδοι και βοηθητικές επιστήμες
16. Είναι η Νομική επιστήμη;
17. Η σχέση της νομικής επιστήμης με την πολιτική
18. Η σχέση της νομικής επιστήμης με την Οικονομική

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
19. Έννοια και στοιχεία του κράτους
20. Το πολίτευμα του κράτους
21. Το Σύνταγμα του κράτους
22. Η διάκριση των λειτουργιών του κράτους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ. ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
23. Το εκλογικό σώμα
24. Η Βουλή
25. Η κυβέρνηση
26. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ)
27. Η δημόσια διοίκηση και το διοικητικό δίκαιο
28. Η οργάνωση της διοίκησης
29. Η κύρια μορφή δράσης της διοίκησης: Η διοικητική πράξη
30. Τα μέσα άμυνας του διοικουμένου έναντι των παράνομων διοικητικών πράξεων
31. Τα διοικητικά δικαστήρια

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
32. Αστικό Δίκαιο: Το δίκαιο του κοινού ανθρώπου
33. Το πρόσωπο: Ο πυρήνας του Αστικού Δικαίου
34. Υποκείμενα δικαίου δεν είναι μόνο οι άνθρωποι: Τα νομικά πρόσωπα
35. Δικαιώματα και υποχρεώσεις
36. Η ενοχή και το ενοχικό δίκαιο
37. Οι συνηθέστερες συμβάσεις της καθημερινής ζωής
38. Τα πράγματα και η εξουσίασή τους
39. Ο γάμος και η οικογένεια
40. Η τύχη της περιουσίας του ανθρώπου μετά τον θάνατό του
41. Η αστική ευθύνη του προσώπου: Η υποχρέωση αποκατάστασης της ζημίας
42. Η δικαστική και Η εξωδικαστική επίλυση των ιδιωτικών διαφορών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
43. Το εμπόριο, οι έμποροι και το εμπορικό δίκαιο
44. Οι εμπορικές εταιρείες
45. Ο καταναλωτής και η προστασία του
46. ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ. ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)
47. Έννοια και χαρακτηριστικά του εργατικού δικαίου
48. Ατομικό Εργατικό Δίκαιο
49. Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ. ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ (ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)
50. Έννοια και κλάδοι του Ποινικού Δικαίου
51. Τα βασικά μεγέθη του Ποινικού Δικαίου: Το έγκλημα και η ποινή
52. Τα πρόσωπα της ποινικής δίκης
53. Η ποινική δίκη ξεκινά: Η άσκηση της ποινικής δίωξης
54. Η ώρα του ανακριτή και του δικαστικού συμβουλίου
55. Η διαδικασία στο ακροατήριο του ποινικού δικαστηρίου

Βιβλιογραφία
Ευρετήριο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σχεδίαση εξωφύλλου
  Ιφιγένεια Βασιλείου
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-924-3
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  122077928
 • A' έκδοση
  6/2023
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  704 17 24 σκληρόδετο
 • Τιμή καταλόγου
  35,00

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ