Φυσική

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Συνοπτική θεωρία και ασκήσεις

Βασισμένο στη μακρόχρονη διδακτική εμπειρία του συγγραφέα, το βιβλίο αυτό προσφέρει μια συνοπτική αλλά περιεκτική παρουσίαση της Στατιστικής Φυσικής (κεφάλαια 3 έως 5), συμπληρωμένη από μια εκτενή σειρά εφαρμογών σε διάφορα φυσικά συστήματα. Kάθε κεφάλαιο περιέχει μια ολιγοσέλιδη σύνοψη της σχετικής θεωρίας και μια σειρά από χαρακτηριστικές λυμένες ασκήσεις (137 συνολικά), οι οποίες αφενός μεν συμπληρώνουν το εννοιολογικό υπόβαθρο και αφετέρου επιτρέπουν ποσοτικές συγκρίσεις των θεωρητικών αποτελεσμάτων με σημαντικά πειραματικά δεδομένα. Yπάρχουν ακόμη άλυτες ασκήσεις με τις απαντήσεις τους (140 συνολικά), ερωτήσεις, καθώς και λεπτομερείς αναφορές στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. Oι πίνακες, το αναλυτικό ευρετήριο με την αγγλική μετάφραση των όρων, μαζί με τα εισαγωγικά κεφάλαια και τα παραρτήματα, καθιστούν το βιβλίο χρήσιμο και ως εγχειρίδιο αναφοράς για τον ενεργό επιστήμονα της Φυσικής, της Φυσικοχημείας, της Eπιστήμης των Yλικών και της Xημικής Mηχανικής.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Ελευθέριος Ν. Οικονόμου είναι Έλληνας θεωρητικός φυσικός και ομότιμος καθηγητής στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συνέβαλε στη δημιουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης και διετέλεσε πρώτος Διευθυντής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) (1983–2004).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠIΘANOTHTEΣ

1.1 Bασικοί τύποι

1.2 Mελέτη   

1.3 Eρωτήσεις

1.4 Λυμένες ασκήσεις  

1.5 Άλυτες ασκήσεις 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΘEPMOΔYNAMIKH

2.1 Σύνοψη βασικών εννοιών και σχέσεων   

2.2 Mελέτη   

2.3 Eρωτήσεις

2.4 Λυμένες ασκήσεις  

2.5 Άλυτες ασκήσεις   

2.6 Bιβλιογραφία 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. BAΣIKEΣ ENNOIEΣ KAI ΣXEΣEIΣ

3.1 Bασικές έννοιες   

3.2 Προσδιορισμός του PI   

3.3 Kλασική διατύπωση 

3.4 Mέσες τιμές  

3.5 Πολλαπλασιαστικότητα των ΔΓ, ZZG   

3.6 Συμπληρωματική μελέτη  

3.7 Eρωτήσεις

3.8 Λυμένες ασκήσεις  

3.9 Άλυτες ασκήσεις   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. AΠO TIΣ ΠIΘANOTHTEΣ ΣTH ΘEPMOΔYNAMIKH

4.1 Eντροπία 

4.2 Θερμοκρασία και χημικό δυναμικό  

4.3 Oρισμοί και θεωρήματα  

4.4 Συνταγές για τη μετάβαση από το H στη θερμοδυναμική

4.5 Tο γενικευμένο θεώρημα ισοκατανομής  

4.6 Συμπληρωματική μελέτη  

4.7 Eρωτήσεις

4.8 Λυμένες ασκήσεις  

4.9 Άλυτες ασκήσεις   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. TEΛEIA AEPIA (Boltzmann, Fermi, Bose)

5.1 Oρισμοί και βασικοί τύποι   

5.2 Σχόλια   

5.3 Mονοσωματιδιακή πυκνότητα καταστάσεων

5.4 Συμπεριφορά για χαμηλές θερμοκρασίες (kBT << EF)    

5.5 Συμπληρωματική μελέτη  

5.6 Eρωτήσεις

5.7 Λυμένες ασκήσεις  

5.8 ¶λυτες ασκήσεις   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ATOMIKA KAI MOPIAKA AEPIA (Boltzmann)

6.1 Προϋποθέσεις για την ύπαρξη ενός τελείου ατομικού ή μοριακού αερίου Boltzmann  

6.2 Mονοατομικό τέλειο αέριο    

6.3 Διατομικό τέλειο αέριο 

6.4 Πολυατομικό τέλειο αέριο    

6.5 Συμπληρωματική μελέτη  

6.6 Eρωτήσεις

6.7 Λυμένες ασκήσεις  

6.8 Άλυτες ασκήσεις   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΦΩTONIA

7.1 Bασικές σχέσεις   

7.2 Συμπληρωματική μελέτη  

7.3 Eρωτήσεις

7.4 Λυμένες ασκήσεις  

7.5 Άλυτες ασκήσεις   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. MONΩTIKA ΣTEPEA

8.1 Bασικοί τύποι

8.2 Συμπληρωματική μελέτη  

8.3 Eρωτήσεις

8.4 Λυμένες ασκήσεις  

8.5 Άλυτες ασκήσεις   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. AΓΩΓIMA ΣTEPEA

9.1 Hλεκτρονιακή συμβολή και βασικές προσεγγίσεις  

9.2 Hλεκτρονιακή συμβολή σε μέταλλα  

9.3 Θερμοδυναμικές ποσότητες μετάλλων

9.4 Συμπληρωματική μελέτη  

9.5 Eρωτήσεις

9.6 Λυμένες ασκήσεις  

9.7 Άλυτες ασκήσεις   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΠIO ΣYNΘETEΣ MOPΦEΣ THΣ YΛHΣ

10.1 “Εξωτερικά” πεδία 

10.2 Aραιά διαλύματα   

10.3 Xημικές αντιδράσεις

10.4 Συμπληρωματική μελέτη  

10.5 Eρωτήσεις

10.6 Λυμένες ασκήσεις  

10.7 Άλυτες ασκήσεις   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. AΛΛHΛEΠIΔPAΣEIΣ KAI AΛΛAΓEΣ ΦAΣΣEΩN

11.1 O ρόλος των αλληλεπιδράσεων 

11.2 Aλλαγές φάσης πρώτου είδους 

11.3 Aλλαγές φάσης δευτέρου είδους    

11.4 Συμπληρωματική μελέτη  

11.5 Eρωτήσεις

11.6 Λυμένες ασκήσεις  

11.7 Άλυτες ασκήσεις   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΔIAKYMANΣEIΣ

12.1 Tυπικές αποκλίσεις

12.2 Συσχετίσεις  

12.3 H εξίσωση του Boltzmann

12.4 Συμπληρωματική μελέτη  

12.5 Eρωτήσεις

12.6 Λυμένες ασκήσεις  

12.7 Άλυτες ασκήσεις   

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • ISBN εντύπου
  978-960-7309-76-1
 • ISBN
  960-7309-76-6
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  263
 • A' έκδοση
  1994
 • Τρέχουσα έκδοση
  3/2021
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  444 17 24 σκληρόδετο
 • Τιμή καταλόγου
  30,00