Φιλοσοφία

ΚΙΚΕΡΩΝ: ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ

De finibus bonorum et malorum
Μετάφραση: Γιώργος Καραμανώλης Ειρήνη Μητούση
Επιμέλεια: Γιώργος Καραμανώλης

Τὸ De finibus bonorum et malorum γράφτηκε μέσα σὲ λίγους μῆνες καὶ ὁλοκληρώθηκε τὸν Ἰούνιο τοῦ 45 π.Χ., ὅταν ὁ Κικέρων ἦταν 61 ἐτῶν. Θέμα τοῦ ἔργου ἀποτελεῖ μιὰ ἐκδοχὴ τοῦ σωκρατικοῦ ζητήματος «πῶς πρέπει νὰ ζοῦμε». Κεντρικὸ εἶναι τὸ ἐρώτημα ποιὸ θεωρεῖται τὸ μεγαλύτερο ἀγαθὸ (finis bonorum, summum bonum) ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἐπιδιώκουμε καὶ ποιὸ τὸ μεγαλύτερο κακὸ ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἀποφεύγουμε (finis malorum, summum malum). Οἱ ἀπαντήσεις δίνονται σὲ τρεῖς διαλόγους ἑνωμένους μεταξύ τους, στοὺς ὁποίους παρουσιάζονται κριτικὰ οἱ ἠθικὲς θεωρίες τοῦ Ἐπίκουρου (βιβλία I–II), τῶν στωικῶν (III–IV) καὶ τοῦ πλατωνικοῦ Ἀντίοχου (V). Συνεκτικὸ στοιχεῖο εἶναι ἡ σκεπτικιστικὴ μέθοδος τοῦ Κικέρωνα, ὁ ὁποῖος δηλώνει ὅτι ἐμπνέεται ἀπὸ τὸν Σωκράτη καὶ τὴ σκεπτικὴ Ἀκαδημία (τοῦ Ἀρκεσίλαου καὶ τοῦ Καρνεάδη). Τὸ ἔργο φιλοξενεῖ ἔτσι ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἐξεταζόμενες ἠθικὲς θεωρίες καὶ αὐτὴ τῆς σκεπτικῆς Ἀκαδημίας, ὅπως τὴν ἀντιλαμβανόταν ὁ Κικέρων. Ἡ συγκεκριμένη στάση ἀποτυπώνεται στὴ διαλογικὴ μορφὴ τοῦ ἔργου, στὴν ἐξέταση τῆς πειστικότητας τῶν ἠθικῶν θεωριῶν (ἔλεγχος) καὶ στὸ ἀπορητικὸ τέλος του. Τὸ De finibus συγκαταλέγεται στὰ πολυτιμότερα κείμενα τῆς ἀρχαίας ἠθικῆς φιλοσοφίας ὄχι μόνο ὡς βασικὴ πηγὴ τῶν ἑλληνιστικῶν ἠθικῶν θεωριῶν ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἐνδελεχὴ διερεύνηση τῶν ἠθικῶν ἐρωτημάτων καὶ τῶν δυνατῶν ἀπαντήσεων, ἡ ὁποία ἐμπλέκει τὸν ἀναγνώστη μὲ τρόπο ἀνάλογο τῶν σωκρατικῶν διαλόγων.

ΕΤ: Tο βιβλίο υπάγεται στο Nόμο περί Eνιαίας Tιμής Bιβλίου, δηλαδή ισχύει μέγιστη έκπτωση 10%.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Γ. Καραμανώλης)

1. Κικέρων ο φιλόσοφος

2. Το De finibus bonorum et malorum

3. Ο Κικέρων μετά το De finibus

4. Ο ακαδημεικός σκεπτικισμός του Κικέρωνα

5. Η ηθική του Κικέρωνα

6. Η παρούσα μετάφραση

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ

ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (μτφρ. Ειρ. Μητούση)

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ (μτφρ. Ειρ. Μητούση)

ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (μτφρ. Ειρ. Μητούση)

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (μτφρ. Γ. Καραμανώλης)

ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ (μτφρ. Γ. Καραμανώλης)

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΚΙΚΕΡΩΝΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Μετάφραση
  Γιώργος Καραμανώλης
  Ειρήνη Μητούση
 • Εισαγωγή
  Γιώργος Καραμανώλης
 • Επιμέλεια
  Γιώργος Καραμανώλης
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-629-7
 • ISBN e-book
  978-960-524-677-8
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  102074074
 • A' έκδοση
  9/2021
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  400 14 21
 • Τιμή καταλόγου
  20,00