ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΜΟΣ ΙΙ

Χρονικά μεταβαλλόμενα πεδία, διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, γραμμές μεταφοράς, κεραίες

Ο παρών δεύτερος τόμος πραγματεύεται τα φαινόμενα του χρονικά μεταβαλλόμενου ηλεκτρομαγνητικού πεδίου και της διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Ως συνέχεια του ομότιτλου πρώτου τόμου, αφιερωμένου σχεδόν αποκλειστικά στη μελέτη του ηλεκτροστατικού και μαγνητοστατικού πεδίου, αποτελεί ουσιαστικά το δεύτερο μέρος του σχετικού συγγράμματος. Για καθαρά παιδαγωγικούς λόγους, και με βάση την πρακτική των αντίστοιχων καταξιωμένων συγγραμμάτων της διεθνούς βιβλιογραφίας, η ύλη του βιβλίου δεν επιβαρύνεται με διεξοδική μελέτη θεμάτων, που συνήθως αποτελούν αντικείμενα άλλων πιο εξειδικευμένων μαθημάτων και βιβλίων.
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται, κυρίως, σε προπτυχιακούς φοιτητές (ή αποφοίτους) ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ οι οποίοι παρακολουθούν (ή παρακολούθησαν) μαθήματα που τα γνωστικά τους αντικείμενα καλύπτονται από συγγράμματα με τίτλους όπως: «Ηλεκτρομαγνητικό(ά) Πεδίο(α)», «Ηλεκτρομαγνητισμός», «Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός», «Ηλεκτροτεχνία», «Ηλεκτροδυναμική», κ.τ.ό. Κατά την επιλογή, επεξεργασία και ανάπτυξη της ύλης του, καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια,ώστε να διαψευστεί –κατά το δυνατόν– η διάχυτη μεταξύ πολλών φοιτητών και επιστημόνων αντίληψη ότι το «πεδίο» είναι ένα υπερβολικά δυσνόητο, «στριφνό» και «αφηρημένο» γνωστικό αντικείμενο, με πολλές σύνθετες φυσικές έννοιες και μαθηματικές δυσκολίες.

Ο Θεόδωρος Δ. Τσιμπούκης είναι Καθηγητής του Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ
11.1 Διαφορική και ολοκληρωτική μορφή των εξισώσεων Maxwell – Ρεύμα μετατόπισης

11.2 Οι εξισώσεις Maxwell σε μιγαδική μορφή

11.3 Η εξίσωση κύματος
11.3.1 Η γενική μορφή της εξίσωσης κύματος
11.3.2 Η εξίσωση κύματος σ’ ένα μη αγώγιμο μέσο
11.3.3 Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα
11.3.4 Η μονοδιάστατη εξίσωση κύματος
11.3.5 Εξισώσεις Helmholtz

11.4 Βαθμωτά και διανυσματικά δυναμικά
11.4.1 Τα δυναμικά ø και Α
11.4.2 Μετασχηματισμός βαθμίδας (gauge transformation)
11.4.3 Τα δυναμικά καθυστέρησης
11.4.4 Το δυναμικό Hertz
11.4.5 Το βαθμωτό και διανυσματικό δυναμικό σε πεδίο με ημιτονοειδή χρονική μεταβολή

11.5 Το θεώρημα του Poynting
11.5.1 Το διάνυσμα Poynting
11.5.2 Το μιγαδικό διάνυσμα Poynting

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ
12.1 Το επίπεδο κύμα

12.2 Διάδοση επίπεδου κύματος σε μη αγώγιμα μέσα

12.3 Πόλωση επίπεδου κύματος
12.3.1 Γραμμικά πολωμένο κύμα
12.3.2 Κυκλικά πολωμένο κύμα
12.3.3 Ελλειπτικά πολωμένο κύμα

12.4 Διάδοση επίπεδου σε μη τέλεια μονωτικά μέσα

12.5 Το πεδίο σε αγώγιμα μέσα – Εξίσωση διάχυσης
12.5.1 Το πεδίο σ’ ένα ημιάπειρο αγώγιμο μέσο
12.5.2 Ανάπτυξη ρευμάτων σε αγώγιμη πλάκα
12.5.3 Ηλεκτρικό επιδερμικό φαινόμενο σε αγώγιμη πλάκα
12.5.4 Μαγνητικό επιδερμικό φαινόμενο σε αγώγιμη πλάκα
12.5.5 Επιδερμικό φαινόμενο σε κυλιδνρικό αγωγό
12.5.6 Απώλειες γειτνίασης

12.6 Διάδοση επίπεδου κύματος κατά τυχούσα διεύθυνση

12.7 Ταχύτητα ομάδας

12.8 Το θεώρημα της αμοιβαιότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ
13.1 Οι νόμοι της ανάκλασης και της διάθλασης του επίπεδου ηλεκτρομαγνητικού κύματος
13.1.1 Τα τρία διανύσματα ki, kr, kt
13.1.2 Το αναλλοίωτο της συχνότητας του κύματος
13.1.3 Τα κοινά επίπεδα πρόσπτωσης, ανάκλασης και διάθλασης
13.1.4 Νόμος του Snell
13.1.5 Κρίσιμη γωνία

13.2 Εξισώσεις του Fresnel
13.2.1 Διάνυσμα Ε κάθετο στο επίπεδο της πρόσπτωσης
13.2.2 Διάνυσμα Ε παράλληλο προς το επίπεδο πρόσπτωσης – Γωνία Brewster

13.3 Ολική ανάκλαση

13.4 Ενεργειακοί συντελεστές ανάκλασης και διάθλασης

13.5 Κάθετη πρόσπτωση στην επιφάνεια ενός μέσου με απώλειες

13.6 Πλάγια πρόσπτωση σε μέσα με απώλειες

13.7 Στάσιμα κύματα – Κάθετη πρόσπτωση στην επιφάνεια τέλειου αγωγού

13.8 Πλάγια πρόσπτωση στην επιφάνεια τέλειου αγωγού
13.8.1 Διάνυσμα Ε κάθετο στο επίπεδο της πρόσπτωσης
13.8.2 Διάνυσμα Ε παράλληλο προς το επίπεδο της πρόσπτωσης

13.9 Πρόσπτωση σε διηλεκτρική πλάκα

13.10 Πίεση ακτινοβολίας

13.11 Σκέδαση ηλεκτρομαγνητικού κύματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
14.1 Εγκάρσιο ηλεκτρομαγνητικό κύμα (ΤΕΜ)
14.1.1 Τύποι εγκάρσιων ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
14.1.2 Επίπεδα κύματα ΤΕΜ

14.2 Ιδανική γραμμή δύο αγωγών
14.2.1 Τα δύο κύματα V και Ι
14.2.2 Η χαρακτηριστική σύνθετη αντίσταση γραμμής μεταφοράς ως πεδιακό πρόβλημα
14.2.3 Η χαρακτηριστική σύνθετη αντίσταση ιδανικής γραμμής μεταφοράς δύο αγωγών ως συνάρτηση των παραμέτρων L και C
14.2.4 Διάδοση εγκάρσιου ηλεκτρομαγνητικού κύματος σε σύστημα δύο παράλληλων αγώγιμων επιπέδων
14.2.5 Χαρακτηριστική αντίσταση απλών γραμμών μεταφοράς

14.3 Κυκλωματική ανάλυση γραμμής μεταφοράς
14.3.1 Χαρακτηριστικές παράμετροι γραμμής μεταφοράς με απώλειες – Τηλεγραφική εξίσωση
14.3.2 Διανεμημένες παράμετροι χαρακτηριστικών γραμμών μεταφοράς
14.3.3 Οι εξισώσεις της γραμμής μεταφοράς στην ημιτονοειδή μόνιμη κατάσταση
14.3.4 Ανάκλαση σε γραμμή μεταφοράς
14.3.5 Σύνδεση γραμμής μεταφοράς με πηγή εναλλασσόμενης τάσης
14.3.6 Γραμμή μεταφοράς χωρίς παραμόρφωση

14.4 Κυκλωματική ανάλυση ιδανικής γραμμής
14.4.1 Οι εξισώσεισ της ιδανικής γραμμής μεταφοράς
14.4.2 Σύνθετη αντίσταση εισόδου ιδανικής γραμμής
14.4.3 Λόγος στάσιμου κύματος τάσης (VSWR)
14.4.4 Μεταφερόμενη ισχύς
14.4.5 Διάγραμμα Smith
14.4.6 Προσαρμογή με τη βοήθεια παράλληλων διακλαδώσεων

14.5 Μικροταινιωτές γραμμές μεταφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΟΙ 
15.1 Διάδοση σ’ ένα σύστημα δύο παράλληλων αγώγιμων πεδίων
15.1.1 Οι γενικές λύσεις των πεδιακών εξισώσεων
15.1.2 Εφαρμογή οριακών συνθηκών
15.1.3 Χαρακτηριστικά διάδοσης
15.1.4 Εγκάρσιο ηλεκτρικό πεδίο – Ρυθμοί ΤΕ (Εz = 0)
15.1.5 Εγκάρσιο μαγνητικό πεδίο – Ρυθμοί ΤΜ (Ηz = 0)
15.1.6 Εγκάρσιο ηλεκτρομαγνητικό κύμα – Ρυθμός ΤΕΜ (Εz = Ηz = 0)
Δύο παράλληλοι, φορτισμένοι κύλινδροι, άπειρου μήκους, με ίσες ακτίνες και αντίθετα φορτία
15.1.7 Ταχύτητες διάδοσης – Προσέγγιση γεωμετρικής οπτικής

15.2 Σωληνωτοί κυματοδηγοί σταθερής διατομής
15.2.1 Κυματοδηγοί ορθογωνικής διατομής
15.2.2 Υπολογισμός της μεταδιδόμενης ισχύος σε κυματοδηγούς ορθογωνικής διατομής
15.2.3 Απώλειες στο διηλεκτρικό και στα τοιχώματα ορθογωνικών κυματοδηγών
15.2.4 Κυλινδρικοί κυματοδηγοί

15.3 Κοιλότητες – Συντονιστές
15.3.1 Γενικά
15.3.2 Ορθογωνικές κοιλότητες
15.3.3 Ο ρυθμός ΤΕ101 στην ορθογωνική κοιλότητα
15.3.4 Κυλινδρικές κοιλότητες

15.4 Διηλεκτρικοί κυματοδηγοί
15.4.1 Διάδοση σε διηλεκτρικές πλάκες
15.4.2 Διάδοση σε οπτικές ίνες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 
16.1 Περιγραφή του πεδίου μέσω των καθυστερημέων δυναμικών

16.2 Το βραχύ (ή στοιχειώδες) δίπολο

16.3 Ένταση ακτινοβολίας, κατευθυντικότητα, κέρδος

16.4 Ακτινοβολία γραμμικής διπολικής κεραίας
16.4.1 Διπολική κεραία λ / 2

16.5΄Το πεδίο στην κοντινή ζώνη γραμμικής κεραίας

16.6 Ακτινοβολία μικρού κυκλικού βρόχου (βροχοκεραία)

16.7 Στοιχειοκεραίες
16.7.1 Στοιχειοκεραία δύο στοιχειωδών διπόλων
16.7.2 Ομοιόμορφη γραμμική στοιχειοκεραία
16.7.3 Άλλοι τύποι στοιχειοκεραιών

16.8 Κεραίες λήψης
16.8.1 Γενικά
16.8.2 Ισοδύναμα κυκλώματα
16.8.3 Ενεργός επιφάνεια κεραίας
16.8.4 Εξίσωση μετάδοσης του Friis
16.8.5 Εξίσωση RADAR

16.9 Διάδοση στο γήινο περιβάλλον

 

16.10 Μερικοί ακόμη χαρακτηριστικοί τύποι κεραιών
16.10.1 Γραμμική κεραία οδεύοντος κύματος
16.10.2 Στοιχειοκεραία Yagi-Uda
16.10.3 Ελικοειδής κεραία

16.11 Κεραίες ευρείας ζώνης
16.11.1 Εύρος ζώνης συχνοτήτων
16.11.2 Κεραίες ανεξάρτητες τηε συχνότητας
16.11.3 Σπειροειδείς κεραίες
16.11.4 Λογαριθμικές περιοδικές κεραίες

16.12 Κεραίες ανοίγματος

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • ISBN
  978-960-524-326-5
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  12338312
 • Έτος Α' έκδοσης
  2011
 • Έτος τρέχουσας έκδοσης
  2015
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  586 17 24 σκληρόδετο
 • Τιμή καταλόγου
  45,00