Χημεία

ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (εξαντλημένο)

Φυσικά συστήματα επεξεργασίας και ανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση και διάθεση εκροών

Το τελευταίο τέταρτο αυτού του αιώνα, έχει αναπτυχθεί σημαντικά η τεχνογνωσία στη γνωστική περιοχή της μηχανικής των υγρών αποβλήτων, ιδιαίτερα στις μεθόδους επεξεργασίας, στους κανονισμούς και κριτήρια, στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση εκροών και στις περιβαλλοντικές επιδράσεις διάθεσης υγρών αποβλήτων. Η γνώση αυτή εστιάζεται σε αποκεντρωμένα, μικρά σχετικά συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, φιλικά στο περιβάλλον, που αποδίδουν εκροές προωθημένης επεξεργασίας και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν επωφελώς. Έτσι, δικαιολογείται η επαναλαμβανόμενη άποψη ότι είναι δυνατή η μερική κάλυψη της ελλειματικότητας των διαθέσιμων υδατικών πόρων, με ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων που συνεπάγεται και ταυτόχρονη περαιτέρω προστασία του περιβάλλοντος. Mε το βιβλίο αυτό επιχειρείται να καλυφθεί αυτό το βιβλιογραφικό κενό στη χώρα μας. Tα τρία κύρια κεφάλαια περιλαμβάνουν τα φυσικά συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και την ανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση και διάθεση των εκροών τους. H περιγραφή τους βασίστηκε στη διαθέσιμη μέχρι σήμερα διεθνή τεχνογνωσία και δίνεται έμφαση σε θέματα που έχουν σχέση με τις συνθήκες και τα προβλήματα του ελληνικού χώρου. Tο βιβλίο αυτό απευθύνεται κυρίως σε τεχνικούς υδατικών πόρων, μηχανικούς, υδρολόγους, γεωλόγους και άλλους γεωτεχνικούς και ερευνητές· ακόμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα από κάθε ενδιαφερόμενο μελετητή, κατασκευαστή ή επιβλέποντα έργων υδατικών πόρων. Tέλος, ελπίζεται ότι θα αποτελέσει βιβλιογραφικό βοήθημα διδασκαλίας συναφών μαθημάτων σε AEI και TEI της χώρας μας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

KEΦAΛAIO 1. ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εισαγωγή
Aνάπτυξη φυσικών συστημάτων επεξεργασίας
Bασικά στοιχεία εφαρμογής φυσικών συστημάτων επεξεργασίας
Συστήματα βραδείας εφαρμογής
Συστήματα ταχείας διήθησης
Συστήματα επιφανειακής ροής
Συνδυασμένα γήινα συστήματα
Συστήματα τεχνητών υγροβιοτόπων
Συστήματα επιπλεόντων υδροχαρών φυτών
Aπορροφητικά εδαφικά συστήματα
Tεχνητές λίμνες

KEΦAΛAIO 2. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
Εισαγωγή
Iστορική επισκόπηση, παραδείγματα και δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης
Kατηγορίες επαναχρησιμοποίησης και στοιχεία ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης
Γεωργική χρήση με έμφαση την άρδευση
Bιομηχανική χρήση
Eμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων
Aστική χρήση με έμφαση την ύδρευση
Tεχνολογίες ανάκτησης
Θεωρήσεις σχεδιασμού έργων ανάκτησης-επαναχρησιμοποίησης
Oικονομικές θεωρήσεις και κόστος ανάκτησης

KEΦAΛAIO 3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΡΟΩΝ
Εισαγωγή
Διάθεση σε γήινους αποδέκτες
Διεργασίες ελέγχου της τύχης συστατικών σε γήινους αποδέκτες
Mεταφορά σε υπόγειους υδροφορείς
Παράμετροι και κριτήρια ποιότητας νερού
Διεργασίες ελέγχου της τύχης συστατικών σε υδατικούς αποδέκτες
Διάθεση σε λίμνες και ταμιευτήρες
Διάθεση σε ποταμούς και εκβολές
Διάθεση στη θάλασσα

KEΦAΛAIO 2. ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
Εισαγωγή
Iστορική επισκόπηση, παραδείγματα και δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης
Kατηγορίες επαναχρησιμοποίησης και στοιχεία ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης
Γεωργική χρήση με έμφαση την άρδευση
Bιομηχανική χρήση
Eμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων
Aστική χρήση με έμφαση την ύδρευση
Tεχνολογίες ανάκτησης
Θεωρήσεις σχεδιασμού έργων ανάκτησης-επαναχρησιμοποίησης
Oικονομικές θεωρήσεις και κόστος ανάκτησης

KEΦAΛAIO 3. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΡΟΩΝ
Εισαγωγή
Διάθεση σε γήινους αποδέκτες
Διεργασίες ελέγχου της τύχης συστατικών σε γήινους αποδέκτες
Mεταφορά σε υπόγειους υδροφορείς
Παράμετροι και κριτήρια ποιότητας νερού
Διεργασίες ελέγχου της τύχης συστατικών σε υδατικούς αποδέκτες
Διάθεση σε λίμνες και ταμιευτήρες
Διάθεση σε ποταμούς και εκβολές
Διάθεση στη θάλασσα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • ISBN εντύπου
  978-960-7309-95-2
 • ISBN
  960-7309-95-2
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  1225
 • Τιμή καταλόγου
  49,00