ΟΘΩΜΑΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣΑγγλικές Εκδόσεις

THE EASTERN MEDITERRANEAN UNDER OTTOMAN RULE: CRETE 1645-1840

Halcyon Days in Crete VI. A Symposium Held in Rethymnon, 13-15 January 2006

Η Κρήτη κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς μεταξύ 1645 και 1669 και αποτέλεσε την τελευταία σημαντική νέα κατάκτηση της ιστορίας τους. Τις τελευταίες δεκαετίες η οθωμανική περίοδος της ιστορίας της Κρήτης προσελκύει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των ιστορικών και έτσι, ενώ μέχρι σχετικά πρόσφατα οι ερευνητές επικέντρωναν την προσοχή τους κυρίως στον Κρητικό Πόλεμο και τον 19ο αιώνα, το πεδίο της έρευνας έχει πια επεκταθεί και στην ενδιάμεση περίοδο. Οι δεκαπέντε μελέτες γνωστών οθωμανολόγων ιστορικών που περιέχονται σε αυτόν τον τόμο φέρνουν στο φως νέες αρχειακές, αφηγηματικές και επιγραφικές πηγές για την οθωμανική Κρήτη και την ανατολική Μεσόγειο και φιλοδοξούν να αποτελέσουν συμβολές στη διερεύνηση δύο βασικών ζητημάτων που αφορούν την ιστορία του νησιού: αφενός, της νομιμοποίησης της ιδιωτικής κατοχής της αγροτικής γης σε αντίθεση με τη συνήθη πρακτική του οθωμανικού κράτους, που καθιστούσε αυτή την κατηγορία γης κρατική (μιρί)· αφετέρου, της συγκρότησης μιας αριθμητικά υπολογίσιμης μουσουλμανικής κοινότητας, που προήλθε κυρίως από τη μεταστροφή γηγενών Κρητών στο ισλάμ. Όχι όμως μόνο αυτών, αλλά και άλλων ζητημάτων, όπως οι σχέσεις κέντρου-περιφέρειας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο τρόπος και τα προβλήματα διοίκησης μιας νησιωτικής επαρχίας, η φορολογία, η αγροτική παραγωγή, η κοινωνική ζωή, η κουλτούρα και ο πολιτισμός.
Ο τόμος είναι αφιερωμένος στην Ελισάβετ Ζαχαριάδου και τον Βασίλη Δημητριάδη, οι οποίοι διετέλεσαν καθηγητές τουρκολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και θεμελιωτές του Προγράμματος Τουρκικών Σπουδών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Αποτελεί μια μικρή έκφραση αναγνώρισης της αξίας του επιστημονικού τους έργου και της συμβολής τους στην ανάπτυξη των οθωμανικών σπουδών.

The island of Crete was conquered by the Ottomans in the mid-seventeenth century, and was their last significant, and long-lasting, conquest of territory not previously held. Ottoman Crete has in recent years attracted historians’ attention for a number of reasons, among which two particularities related to broader themes in Ottoman history stand out: the institution of private landownership in 1670 in breach of the age-long tradition of the miri (‘state’) land system, and the emergence of a large Muslim population, mainly through the conversion of locals to Islam. The papers in this volume bring to light new archival, narrative, and epigraphic sources for Ottoman Crete and the Eastern Mediterranean, and aspire to contribute to the exploration of these but also other themes: centre-periphery relations and administration of an insular province, taxation, agricultural production, social life, and culture.
This volume is dedicated to Professors Elizabeth A. Zachariadou and Vassilis Demetriades in recognition of their contribution to Ottoman history, and more particularly to the establishment of Ottoman studies at the Institute for Mediterranean Studies/FO.R.T.H and the University of Crete.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

PART ONE
LAND REGIME AND AGRICULTURAL PRODUCTION

GILLES VEINSTEIN, Les reglements fiscaux ottomans de Crete
EUGENIA KERMELI, Caught In Between Faith and Cash: The Ottoman Land System of Crete, 1645-1670
ERSIN GULSOY, The Legal and Economic Status of the Reaya of Crete during Ottoman Rule (1645-1670)
SIMON R.F. PRICE, OLIVER RACKHAM, MACHIEL KIEL, LUCIA NIXON, Sphakia in Ottoman Census Records: A Vak?f and Its Agricultural

PART TWO
MUSLIMS AND CHRISTIANS IN OTTOMAN CRETE

ELIAS KOLOVOS, A Town for the Besiegers: Social Life and Marriage in Ottoman Candia outside Candia (1650-1669)
ROSSITSA GRADEVA, Orthodox Christians and the Ottoman Authority in Late-Seventeenth-Century Crete
NURI ADIYEKE, Multi-Dimensional Complications of Conversion to Islam in Ottoman Crete
NATHALIE CLAYER, ALEXANDRE POPOVIC, Les reseaux soufis dans la Crete ottomane

PART THREE
STATE POLICIES AND THEIR IMPACT ON CRETE

A. NUKHET ADIYEKE, Farming Out of Mukataas as Malikane in Crete in the Eighteenth Century: The Rethymno Case
SURAIYA FAROQHI, Fifty Years after the Conquest: Eighteenth-Century Reforms in Ottoman Crete
MARINOS SARIYANNIS, Rebellious Janissaries: Two Military Mutinies in Candia (1688, 1762) and their Aftermaths

PART FOUR
SOURCES FOR OTTOMAN CRETE

SVETLANA IVANOVA, Ottoman Documents about Crete Preserved in the Oriental Department of the Sts Cyril and Methodius National Library in Sofia
ANTONIS ANASTASOPOULOS, The Islamic Gravestones of Ottoman Rethymno: Preliminary Remarks and Thoughts about Them
GYORGY HAZAI, Sources narratives ottomanes concernant l’histoire de Crete et de la Mediterranee de l’Est

PART FIVE
BEYOND CRETE

TULAY ARTAN, Journeys and Landscapes in the Datca Peninsula: Ali Agaki of Crete and the Tuhfezade Dynasty

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιμέλεια
  Anastasopoulos Antonis
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-271-8
 • ISBN e-book
  978-960-524-691-4
 • A' έκδοση
  2009
 • Τρέχουσα έκδοση
  9/2013
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  440 17 24
 • Τιμή καταλόγου
  21,00