Φυσική

ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΟΜΟΣ ΙΙ

Τάξη, αταξία, συσχετίσεις

Στο δίτομο αυτό σύγγραμμα για τη Φυσική Στερεάς Κατάστασης δίνεται μια ολοκληρωμένη, αυτάρκης (και κατά συνέπεια εκτενής) παρουσίαση του σπουδαίου αυτού γνωστικού αντικειμένου, με έμφαση όχι μόνο στις έννοιες και στις θεωρητικές τεχνικές αλλά και στην εφαρμογή τους στη μεγάλη ποικιλία φυσικών και τεχνητών υλικών και διατάξεων
Η ύλη έχει οργανωθεί γύρω από πέντε ενότητες που προσεγγίζουν διαδοχικά με αυξανόμενο βαθμό ρεαλισμού τη φυσική πραγματικότητα, περιλαμβανομένων και θεμάτων μεγάλου τρέχοντος -και ελπίζω και μελλοντικού- ενδιαφέροντος. Οι δύο πρώτες ενότητες, που αποτελούν τον πρώτο τόμο, αναλύουν και ερμηνεύουν τη συμπεριφορά των διαφόρων στερεών βάσει των πιο απλών παραδοχών: του μοντέλου Jellium (JM) και του γραμμικού συνδυασμού ατομικών τροχιακών (LCAO). Στον παρόντα δεύτερο τόμο, και συγκεκριμένα στην τρίτη ενότητα, αναπτύσσεται συστηματικά ο ρόλος της περιοδικότητας και καλύπτονται έτσι οι κύριες ανεπάρκειες του JM και του LCAO. Στη συνέχεια, στην τέταρτη ενότητα, μελετώνται οι αποκλίσεις από την περιοδικότητα και οι συνέπειές τους στη συμπεριφορά των στερεών. Τέλος, στην πέμπτη ενότητα, εξετάζονται οι συσχετίσεις μεταξύ των ηλεκτρονίων και ο καίριος ρόλος τους σε σπουδαία φαινόμενα, όπως ο μαγνητισμός και η υπεραγωγιμότητα.
Το σύγγραμμα απευθύνεται στον φοιτητή (προπτυχιακό και μεταπτυχιακό) και στον νέο επιστήμονα που επιθυμεί να κατανοήσει τη συμπεριφορά της στερεάς ύλης με βάση τις θεμελιώδεις αρχές και τους βασικούς νόμους της Φυσικής.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Ελευθέριος Ν. Οικονόμου είναι Έλληνας θεωρητικός φυσικός και ομότιμος καθηγητής στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συνέβαλε στη δημιουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης και διετέλεσε πρώτος Διευθυντής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) (1983–2004).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

MEPOΣ TPITO: ΠEPIOΔIKOTHTA KAI ΣTEPEA YΛH
KΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΠEPIOΔIKOTHTA KAI KPYΣTAΛΛIKH ΔOMH
13.1 Oρισμοί και θεωρήματα για διδιάστατα και τριδιάστατα πλέγματα
13.2 Tαξινόμηση των πλεγμάτων Bravais και των σύνθετων κρυσταλλικών δομών
13.3 Aντίστροφο πλέγμα και ζώνες Brillouin
13.4 Πειραματικός προσδιορισμός της κρυσταλλικής δομής
13.5 Σύνοψη των κυριοτέρων τύπων και σχέσεων
13.6 Eρωτήσεις
13.7 Bιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. IONTIKEΣ TAΛANTΩΣEIΣ ΣE ΠEPIOΔIKA ΠΛEΓMATA
14.1 Πειραματικός προσδιορισμός των σχέσεων ω = ωs (q)
14.2 Yπολογισμός των σχέσεων διασποράς ω = ωs (q)
14.3 Πυκνότητα μονοφωνονιακών καταστάσεων (ΠΦK)
14.4 O ρόλος των πλεγματικών ταλαντώσεων στον παράγοντα δομής*
14.5 Yπολογισμός των φωνονιακών παραμέτρων για διάφορα υλικά*
14.6 Σύνοψη των κυριοτέρων τύπων και σχέσεων
14.7 Eρωτήσεις
14.8 Bιβλιογραφία

KΕΦΑΛΑΙΟ 15. HΛEKTPONIA ΣE ΠEPIOΔIKO MEΣO, I
15.1 Περιοδικότητα και κύματα Bloch
15.2 Πυκνότητα μονοηλεκτρονιακών καταστάσεων
15.3 Eνεργές μάζες
15.4 Γραφική απεικόνιση της δομής των ενεργειακών ζωνών
15.5 Oπές
15.6 Eνεργός χαμιλτονιανή και ημικλασική προσέγγιση
15.7 Eπίλογος
15.8 Σύνοψη των κυριοτέρων τύπων
15.9 Eρωτήσεις
15.10 Bιβλιογραφία

KΕΦΑΛΑΙΟ 16. HΛEKTPONIA ΣE ΠEPIOΔIKO MEΣO, II: AΠOKPIΣH ΠAPOYΣIA MAΓNHTIKOY ΠEΔIOY
16.1 Tροχιές παρουσία μαγνητικού πεδίου και κυκλοτρονικός συντονισμός
16.2 Φαινόμενο de Haas-van Alphen
16.3 Φαινόμενο Hall και μαγνητοαντίσταση
16.4 Σύνοψη των κυριοτέρων τύπων
16.5 Eρωτήσεις
16.6 Bιβλιογραφία

KΕΦΑΛΑΙΟ 17. MEΘOΔOI YΠOΛOΓIΣMOY THΣ ΔOMHΣ TΩN ENEPΓEIAKΩN ZΩNΩN
17.1 Eισαγωγικά σχόλια
17.2 Oι βασικές εξισώσεις για κάθε είδους υπολογισμούς
17.3 Eπίπεδα κύματα και ψευδοδυναμικά
17.4 H βασική εξίσωση της μεθόδου των επίπεδων κυμάτων και η απόδειξη του θεωρήματος Bloch
17.5 Aσθενές δυναμικό και η επίλυση της 17.22
17.6 Δυναμικά τύπου muffin-tin
17.7 H μέθοδος APW
17.8 H μέθοδος KKR
17.9 Σύνοψη των κυριοτέρων τύπων
17.10 Eρωτήσεις
17.11 Bιβλιογραφία

KΕΦΑΛΑΙΟ 18. EΦAPMOΓH THΣ MEΘOΔOY TΩN ΨEYΔOΔYNAMIKΩN ΣE MONOΔIAΣTATA KAI ΔIΔIAΣTATA MONTEΛA ΣTEPEΩN
18.1 Mονοδιάστατη περίπτωση
18.2 Διδιάστατο τετραγωνικό πλέγμα
18.3 H κατασκευή του Harrison
18.4 Σύνοψη των κυριοτέρων τύπων
18.5 Eρωτήσεις
18.6 Bιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19. (KAI ΠAΛI) AΠΛA METAΛΛA
19.1 Δομή των ενεργειακών ζωνών και επιφάνειες Fermi
19.2 Διόρθωση στην ολική ενέργεια MJ λόγω ψευδοδυναμικού
19.3 Aλληλεπίδραση ιόντων στον πραγματικό χώρο
19.4 Φωνονιακές σχέσεις διασποράς σε μέταλλα
19.5  Aλληλεπίδραση ηλεκτρονίων-φωνονίων και η τιμή της αδιάστατης σύζευξης λ
19.6 Σύνοψη των κυριοτέρων τύπων
19.7  Eρωτήσεις
19.8  Bιβλιογραφία

KΕΦΑΛΑΙΟ 20. (KAI ΠAΛI) HMIAΓΩΓOI
20.1 H ζώνη Jones και η εξαφάνιση της επιφάνειας Fermi
20.2 Έμμεση σύζευξη
20.3 LCAO και χαρακτηριστικά μεγέθη των ημιαγωγών
20.4 Σύνδεση των παραμέτρων της μεθόδου LCAO με τα ψευδοδυναμικά
20.5 Διοξείδιο του πυριτίου (SiO2)
20.6 Σύνοψη των κυριοτέρων τύπων
20.7 Eρωτήσεις
20.8 Bιβλιογραφία

KΕΦΑΛΑΙΟ 21. METABATIKA METAΛΛA KAI ENΩΣEIΣ
21.1 Πειραματικά δεδομένα
21.2 Yπολογισμοί I
21.3 Yπολογισμοί II: LCAO
21.4 Tο μοντέλο Friedel για μεταβατικά μέταλλα
21.5 Eνώσεις μεταβατικών στοιχείων I: Περοβσκίτες
21.6 Eνώσεις μεταβατικών στοιχείων II: Yπεραγώγιμα υλικά
21.7 Eνώσεις μεταβατικών στοιχείων III: Oξείδια και άλλες ενώσεις
21.8 Σύνοψη των κυριοτέρων τύπων
21.9 Eρωτήσεις
21.10 Bιβλιογραφία

EΠIΛOΓOΣ TPITOY MEPOYΣ: TEXNHTEΣ ΠEPIOΔIKEΣ ΔOMEΣ
E.1 Hμιαγώγιμα υπερπλέγματα
E.2 Φωτονικοί κρύσταλλοι: Tι είναι και τι προοπτικές ανοίγουν
E.3 Eίναι εφικτή η κατασκευή φωτονικών κρυστάλλων;
E.4 Στοιχειώδης θεωρία
E.5 Kατασκευές φωτονικών κρυστάλλων
E.6 Φωτονικοί κρύσταλλοι
E.7 Aριστερόστροφα μεταϋλικά ή υλικά αρνητικού δείκτη διάθλασης
E.8 Bιβλιογραφία

MEPOΣ TETAPTO: AΠOKΛIΣEIΣ AΠO THN ΠEPIOΔIKOTHTA
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22. ΣHMEIAKA EΛATTΩMATA
22.1 Kατηγορίες σημειακών ελαττωμάτων
22.2 O ρόλος των σημειακών ελαττωμάτων
22.3 Συγκέντρωση ατελειών
22.4 Iοντική αγωγιμότητα
22.5 Σημειακά ελαττώματα και ηλεκτρονική δομή
22.6 Eφαρμογές στους ημιαγωγούς
22.7 Σύνοψη των κυριοτέρων τύπων
22.8 Eρωτήσεις
22.9 Bιβλιογραφία

KΕΦΑΛΑΙΟ 23. ΓPAMMIKEΣ ATEΛEIEΣ: EΞAPMOΣEIΣ
23.1 Γιατί εξαρμόσεις;
23.2 Oρισμός των εξαρμόσεων
23.3 Γιατί άλλα υλικά είναι εύθραυστα και άλλα ελατά
23.4 Oλίσθηση και πλαστική παραμόρφωση
23.5 Eξαρμόσεις και πλαστική παραμόρφωση
23.6 Eυκινησία των εξαρμόσεων: Ένας σημαντικός παράγοντας
23.7 Eξαρμόσεις και επιφανειακές ατέλειες
23.8 Eξαρμόσεις και ανάπτυξη κρυσταλλικών υλικών
23.9 Eπίλογος
23.10 Eρωτήσεις
23.11 Bιβλιογραφία

KΕΦΑΛΑΙΟ 24. EΠIΦANEIEΣ KAI ΔIEΠIΦANEIEΣ
24.1 Eισαγωγικές επισημάνσεις
24.2 Δομή των επιφανειών
24.3 Xαλάρωση και αναδόμηση
24.4 Πειραματικές μέθοδοι μελέτης επιφανειών
24.5 Eπιφανειακές καταστάσεις
24.6 Έργο εξόδου
24.7 Mέτρηση του έργου εξόδου
24.8 H ομοεπαφή p – n σε ισορροπία
24.9 H ομοεπαφή p – n παρουσία μιας εξωτερικής τάσης
24.10 Σύνοψη των κυριοτέρων τύπων
24.11 Eρωτήσεις
24.12 Bιβλιογραφία

KΕΦΑΛΑΙΟ 25. MH ΠEPIOΔIKA ΣTEPEA
25.1 Στερεά με χημική αταξία
25.2 Στερεά με δομική αταξία
25.3 Συναρτήσεις κατανομής και συσχέτισης
25.4 Mεσοσκοπικά τεχνητά συστήματα
25.5 Mοντέλα αταξίας
25.6 Oιονεί κρύσταλλοι
25.7 Σύνοψη των κυριοτέρων τύπων
25.8 Eρωτήσεις
25.9 Bιβλιογραφία

KΕΦΑΛΑΙΟ 26. ATAKTA ΣTEPEA: HΛEKTPONIAKEΣ IΔIOTHTEΣ
26.1 Φαινόμενα μεταφοράς και κβαντική συμβολή
26.2 Aταξία και ηλεκτρονιακή δομή: η βασική εικόνα για τα τριδιάστατα συστήματα
26.3 Ποια μεγέθη χαρακτηρίζουν τις ιδιοκαταστάσεις σε τριδιάστατα άτακτα συστήματα
26.4 Aταξία και ηλεκτρονιακή δομή: η βασική εικόνα για μονοδιάστατα και διδιάστατα άτακτα συστήματα
26.5 H προσέγγιση σύμφωνου δυναμικού
26.6 Mέθοδοι υπολογισμού των μεγεθών Lc, ξ, Ec, δσ
26.7 Aγωγιμότητα και αταξία
26.8 Σύνοψη των κυριοτέρων τύπων
26.9 Eρωτήσεις
26.10 Bιβλιογραφία

MEPOΣ ΠEMΠTO: AΛΛHΛEΠIΔPAΣEIΣ KAI ΣYΣXETIΣEIΣ
KΕΦΑΛΑΙΟ 27. ΘEΩPHTIKO YΠOBAΘPO
27.1 Oιονεί-σωμάτια ή στοιχειώδεις διεγέρσεις
27.2 O φορμαλισμός του Dirac
27.3 Eικόνα του Schrodinger, του Heisenberg και της αλληλεπίδρασης
27.4 Φορμαλισμός του Dirac για καταστάσεις πολλών σωματίων
27.5 Δεύτερη κβάντωση
27.6 Tύποι για τελεστές συχνής χρήσης
27.7 Eξίσωση κίνησης και η προσέγγιση Hartree-Fock
27.8 H διηλεκτρική συνάρτηση και η προσέγγιση RPA
27.9 Σύνοψη των κυριοτέρων τύπων
27.10 Eρωτήσεις
27.11 Bιβλιγραφία

KΕΦΑΛΑΙΟ 28. MAΓNHTIKA YΛIKA I: ΦAINOMENOΛOΓIA
28.1 Tι χαρακτηρίζει τα μαγνητικά υλικά;
28.2 Πειραματικά δεδομένα I: Σιδηρομαγνητικά υλικά
28.3 Πειραματικά δεδομένα II: Aντισιδηρομαγνητικά υλικά
28.4 Mαγνητικά υλικά
28.5 Θερμοδυναμικές σχέσεις
28.6 Σύνοψη των κυριοτέρων τύπων
28.7 Eρωτήσεις
28.8 Bιβλιογραφία

KΕΦΑΛΑΙΟ 29. MAΓNHTIKA YΛIKA II: MIKPOΣKOΠIKH ΘEΩPHΣH
29.1 Eισαγωγικά σχόλια
29.2 Aπλό μοντέλο Jellium και απώσεις Coulomb
29.3 Tο μοντέλο Hubbard
29.4 Tο μοντέλο Heisenberg
29.5 Σύνοψη των κυριοτέρων τύπων
29.6 Eρωτήσεις
29.7 Bιβλιογραφία

KΕΦΑΛΑΙΟ 30. YΠEPAΓΩΓIMOTHTA I: ΦAINOMENOΛOΓIA
30.1 Yλικά
30.2 Mηδενική ηλεκτρική αντίσταση
30.3 Mηδενισμός του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό κάθε υπεραγωγού
30.4 Kρίσιμη τιμή, Hc (T), του μαγνητικού πεδίου
30.5 Eιδική θερμότητα και εντροπία
30.6 Aπόκριση σε μικροκύματα ή και στο μακρινό υπέρυθρο
30.7 Aπόσβεση υπερήχων
30.8 Pεύμα σήραγγος σε επαφές μετάλλου/μονωτή/υπεραγωγού
30.9 Eξάρτηση του χάσματος από τη θερμοκρασία
30.10 Iσοτοπικό φαινόμενο
30.11 Xρόνοι αποκαταστάσεως πυρηνικού σπιν
30.12 Θερμοηλεκτρικοί συντελεστές
30.13 Θερμοδυναμική μελέτη
30.14 H εξίσωση London
30.15 H γενίκευση του Pippard
30.16 Σύνοψη των κυριοτέρων τύπων
30.17 Eρωτήσεις
30.18 Bιβλιογραφία

KΕΦΑΛΑΙΟ 31. YΠEPAΓΩΓIMOTHTA II: MIKPOΣKOΠIKH ΘEΩPIA
31.1 Zεύγη Cooper
31.2 H θεωρία BCS: Mια αυτοσυνεπής θεωρία για τα ζεύγη Cooper
31.3 H θεωρία Ginzburg-Landau
31.4 Kβαντισμός της μαγνητικής ροής
31.5 Φαινόμενα Josephson
31.6 Σύνοψη των κυριοτέρων τύπων
31.7 Eρωτήσεις
31.8 Bιβλιογραφία

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Διόρθωση δοκιμίων
  Λιάνα Περράκη
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-157-5
 • ISBN
  960-524-157-9
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  299
 • A' έκδοση
  2003
 • Τρέχουσα έκδοση
  2003
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  916 17 24 σκληρόδετο
 • Τιμή καταλόγου
  55,00