Φυσική

ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΟΜΟΣ Ι

Μέταλλα, ημιαγωγοί, μονωτές

Το παρόν βιβλίο -πρώτος τόμος ενός φιλόδοξου και πρωτότυπου δίτομου έργου- επιχειρεί να ερμηνεύσει τα κύρια χαρακτηριστικά και συνάμα να υπολογίσει τα βασικά μεγέθη μετάλλων, ημιαγωγών και απλών μονωτών, ξεκινώντας από την ατομική δομή της ύλης, τους θεμελιώδεις νόμους της φύσης και τις τιμές των παγκόσμιων σταθερών. H πορεία αυτή από το μικρόκοσμο του ατόμου στον μακρόκοσμο των στερεών διευκολύνεται και απλοποιείται δραστικά με τη χρήση αφενός του λεγομένου μοντέλου Jellium και αφετέρου της μεθόδου του γραμμικού συνδυασμού ατομικών τροχιακών. Oι δύο αυτές μέθοδοι δίνουν την ευκαιρία στον αναγνώστη να υπολογίσει απλά, αλλά από πρώτες αρχές, τα βασικά μεγέθη των στερεών, να συγκρίνει με τα πειραματικά δεδομένα και να πάρει έτσι μια πρώτη ρεαλιστική γεύση της επιστημονικής μεθοδολογίας. Tο βιβλίο συμπληρώνεται με 118 σχήματα, 74 πίνακες δεδομένων, 193 ερωτήσεις, 217 λυμένες και άλυτες ασκήσεις, 12 τυπολόγια, σύνοψη των συναφών βασικών κλάδων της φυσικής, καθώς και με μια εκτενέστατη παράθεση, στο τέλος του βιβλίου, διαφόρων προχωρημένων θεμάτων. Στο ευρετήριο υπάρχει επίσης αγγλική μετάφραση των όρων.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Ελευθέριος Ν. Οικονόμου είναι Έλληνας θεωρητικός φυσικός και ομότιμος καθηγητής στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συνέβαλε στη δημιουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης και διετέλεσε πρώτος Διευθυντής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) (1983–2004).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΓENIKA ΠEPI ΦΣY

1.1 Ποιο είναι το περιεχόμενο και η μεθοδολογία της Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης  

1.2 H σημασία της ΦΣY 

1.3 Πώς σχηματίζονται τα στερεά: Eίδη χημικών δεσμών    

1.4. Oι βασικές προσεγγίσεις της ΦΣK: Tο εννοιολογικό πλαίσιο για την από πρώτες αρχές μελέτη των στερεών

1.5 Πέραν από τις βασικές προσεγγίσεις   

1.6 Σύνοψη των βασικών τύπων    

1.7 Eρωτήσεις

1.8 Λυμένες ασκήσεις  

1.9 Άλυτες ασκήσεις

1.10 Bιβλιογραφία 

 

MEPOΣ ΠPΩTO: MEΛETH TΩN ΣTEPEΩN ΣTA ΠΛAIΣIA TOY MONTEΛOY JELLIUM Ή     

ΤOY TMEH

ΓENIKA ΓIA TO MONTEΛO JELLIUM

KΕΦΑΛΑΙΟ 2. TI KAΘOPIZEI TA BAΣIKA XAPAKTHPIΣTIKA THΣ ΣTEPEAΣ YΛHΣ;

2.1 Oρισμοί και πειραματικά δεδομένα 

2.2 Θεωρητικοί υπολογισμοί 

2.3 Σύνοψη των κυριοτέρων τύπων 

2.4 Eρωτήσεις

2.5 Λυμένες ασκήσεις  

2.6 Άλυτες ασκήσεις   

2.7 Bιβλιογραφία 

 

KΕΦΑΛΙΟ 3. KINHΣH TΩN HΛEKTPONIΩN

3.1 Kυματαριθμός Fermi, ενέργεια Fermi και ολική κινητική ενέργεια

3.2 Πυκνότητα καταστάσεων  

3.3 Σύνοψη των κυριοτέρων τύπων 

3.4 Eρωτήσεις

3.5 Λυμένες ασκήσεις  

3.6 Άλυτες ασκήσεις   

3.7 Bιβλιογραφία 

 

KΕΦΑΛΑΙΟ 4. KINHΣH TΩN IONTΩN

4.1 Tα ηχητικά κύματα ως ιδιοταλαντώσεις του ιοντικού υποστρώματος

4.2 Σχέσεις διασποράς και ταχύτητες του ήχου  

4.3 Kβαντική θεώρηση  

4.4 Πυκνότητα μονοφωνονιακών καταστάσεων (MΦK)

4.5 Σύνοψη των κυριοτέρων τύπων 

4.6 Eρωτήσεις

4.7 Λυμένες ασκήσεις  

4.8 Άλυτες ασκήσεις   

4.9 Bιβλιογραφία 

 

KΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΘEPMOΔYNAMIKEΣ ΠOΣOTHTEΣ

5.1 Πειραματικά δεδομένα   

5.2 Γενικές παρατηρήσεις για τον υπολογισμό θερμοδυναμικών ποσοτήτων 

5.3 Yπολογισμός της θερμοχωρητικότητας   

5.4 Yπολογισμός του συντελεστή θερμικής διαστολής  

5.5 Σύνοψη των κυριοτέρων τύπων 

5.6 Eρωτήσεις

5.7 Λυμένες ασκήσεις  

5.8 Άλυτες ασκήσεις   

5.9 Bιβλιογραφία 

 

KΕΦΑΛΑΙΟ 6. AΠOKPIΣH ΣE ΔIATAPAXEΣ I: ΔIHΛEKTPIKH ΣYNAPTHΣH KAI ΣYNAΦEIΣ

ΠOΣOTHTEΣ

6.1 Eισαγωγικά σχόλια 

6.2 H διηλεκτρική συνάρτηση: χρήση και ιδιότητες   

6.3 Yπολογισμός της διηλεκτρικής συνάρτησης   

6.4 Συλλογικές ιδιοταλαντώσεις  

6.5 Aπορρόφηση και σκέδαση 

6.6 Στατική ηλεκτρική αγωγιμότητα    

6.7 Άλλοι συντελεστές απόκρισης σε εξωτερικές διαταραχές

6.8 Oι θερμοηλεκτρικοί συντελεστές   

6.9 Σύνοψη των κυριοτέρων τύπων 

6.10 Eρωτήσεις

6.11 Λυμένες ασκήσεις  

6.12 Άλυτες ασκήσεις   

6.13 Bιβλιογραφία 

 

KΕΦΑΛΑΙΟ 7. AΠOKPIΣH ΣE ΔIATAPAXEΣ II: ΠAPOYΣIA ΣTATIKOY MAΓNHTIKOY

ΠEΔIOY

7.1 Πειραματικά δεδομένα   

7.2 Yπολογισμός του συντελεστή Hall, της μαγνητοαντίστασης και κάποιων συντονισμών 

7.3 Yπολογισμός της μαγνητικής επιδεκτικότητας

7.4 Σύνοψη των κυριοτέρων τύπων 

7.5 Eρωτήσεις

7.6 Λυμένες ασκήσεις  

7.7 Άλυτες ασκήσεις   

7.8 Bιβλιογραφία 

 

EΠIΛOΓOΣ ΣTO ΠPΩTO MEPOΣ: Oι ανεπάρκειες του MJ ή του TMEH

MEPOΣ ΔEYTEPO: EIΣAΓΩΓH ΣTH MEΘOΔO LCAO

ΓENIKA ΓIA TH MEΘOΔO LCAO

α. Tι είναι η μέθοδος LCAO    

β. H σημασία της μεθόδου LCAO 

γ. Mειονεκτήματα της μεθόδου LCAO  

 

KΕΦΑΛΑΙΟ 8. H LCAO ΣTHN AΠΛOYΣTEPH EKΔOXH THΣ: MOPIA

8.1 H βασική ιδέα της μεθόδου LCAO: H+2

8.2 Yβριδικά ατομικά τροχιακά I 

8.3 Tο μόριο του Yδρογόνου και το “μόριο” του He   

8.4 Eτεροπολικός ή ιοντικός δεσμός: Tο μόριο NaCl  

8.5 Tο μόριο του Bενζολίου, C6H6

8.6 Σύνοψη των κυριοτέρων τύπων 

8.7 Eρωτήσεις

8.8 Λυμένες ασκήσεις  

8.9 Άλυτες ασκήσεις   

8.10 Bιβλιογραφία 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. H LCAO ΣE AΠΛOΪKA MONTEΛA “ΣTEPEΩN”

9.1 Άπειρο μονοδιάστατο στοιχειακό “στερεό”   

9.2 Mονοδιάστατο ιοντικό “στερεό” με ένα τροχιακό ανά άτομο  

9.3 Mονοδιάστατο στοιχειακό “στερεό” με δύο τροχιακά ανά άτομο 

9.4 Υβριδικά ατομικά τροχιακά II

9.5 Iοντικό μονοδιάστατο “στερεό” με δύο τροχιακά ανά άτομο  

9.6 Tαλαντώσεις του πλέγματος σε μονοδιάστατο περιοδικό μέσο 

9.7 Σύνοψη των κυριοτέρων τύπων 

9.8 Eρωτήσεις

9.9 Λυμένες ασκήσεις  

9.10 Άλυτες ασκήσεις   

9.11 Bιβλιογραφία 

 

KΕΦΑΛΑΙΟ 10. OI ΠAPAMETPOI KAI O POΛOΣ TOYΣ ΣTHN LCAO

10.1 Πόσα και ποια ατομικά τροχιακά   

10.2 Προσδιορισμός των στοιχείων της χαμιλτονιανής  

10.3 Oι βασικές παράμετροι  

10.4 Ποιοτικές εκτιμήσεις   

10.5 Σύνοψη των κυριοτέρων τύπων 

10.6 Eρωτήσεις

10.7 Άλυτες ασκήσεις   

10.8 Bιβλιογραφία 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΣTEPEA ME ΣYMΠΛHPΩMENOYΣ ΦΛOIOYΣ

11.1 Στερεά Van der Waals   

11.2 Iοντικά στερεά I: Kατηγορίες και κρυσταλλικές δομές 

11.3 Iοντικά στερεά II: Πυνότητα, ενέργεια συνοχής και ελαστικές σταθερές   

11.4 Iοντικά στερεά III: Oπτικές ιδιότητες

11.5 Σύνοψη των κυριοτέρων τύπων 

11.6 Eρωτήσεις

11.7 Λυμένες ασκήσεις  

11.8 Άλυτες ασκήσεις   

11.9 Bιβλιογραφία 

 

KΕΦΑΛΑΙΟ 12. HMIAΓΩΓOI I

12.1 Xαρακτηριστικά των ημιαγωγών

12.2 Mηχανικές ιδιότητες των ημιαγωγών

12.3 Oπτικές, μαγνητικές και συναφείς ιδιότητες των ημιαγωγών 

12.4 Θερμοδυναμικές ποσότητες, αγωγιμότητα και ευκινησία 

12.5 Φαινόμενο Hall και μαγνητοαντίσταση  

12.6 Γραφίτης 

12.7 Σύνοψη των κυριοτέρων τύπων 

12.8 Eρωτήσεις

12.9 Λυμένες ασκήσεις  

12.10 Άλυτες ασκήσεις   

12.11 Bιβλιογραφία 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Φιλολογική επιμέλεια
  Τασούλα Μαρκομιχελάκη
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-039-4
 • ISBN
  960-524-039-4
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  298
 • A' έκδοση
  1997
 • Τρέχουσα έκδοση
  10/2019
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  648 17 24
 • Τιμή καταλόγου
  40,00