Φυσική

ΕΠΙΤΟΜΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Για τον πρόλογο του βιβλίου πατήστε εδώ.
Για μέρος του πρώτου κεφαλαίου του βιβλίου πατήστε εδώ.

Έντυπο 20,00 14,00 Προσθήκη στο καλάθι

Η Φυσική Στερεάς Κατάστασης (ΦΣΚ), με το τεράστιο εύρος θεωρητικών θεμάτων και πειραματικών τεχνικών που περιλαμβάνει, είναι ο μεγαλύτερος ερευνητικός κλάδος της Φυσικής και ο βασικός κινητήριος μοχλός για την ανάπτυξη καινοτόμου τεχνολογίας. Επί πλέον η ΦΣΚ ανακαλύπτει αλλά και δημιουργεί αναπάντεχες μορφές της ύλης, όπως τα διδιάστατα υλικά, οι τοπολογικοί μονωτές, τα ημιμέταλλα Weyl και τα μεταϋλικά – για να αναφέρω μερικά πρόσφατα παραδείγματα.
Το παρόν βιβλίο επιχειρεί να συνοψίσει σε 250 σελίδες τα βασικά φυσικά μεγέθη της ΦΣΚ και τις μεταξύ τους ποσοτικές σχέσεις. Η έμφαση είναι στο πώς αυτές οι σχέσεις πηγάζουν από  λίγες θεμελιώδεις αρχές της Φυσικής, όπως είναι, π.χ., η  ελαχιστοποίηση της ενέργειας (κινητικής και δυναμικής), σε συνδυασμό και με τη σχεδόν ‘‘μαγική’’ μέθοδο της διαστατικής ανάλυσης. Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη: Μετά από μια πρώτη γνωριμία με τη ΦΣΚ, ακολουθεί το δεύτερο μέρος που αφορά στο λεγόμενο μοντέλο Jellium και στη μέθοδο LCAO. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται πολύ συνοπτικά πιο προχωρημένα θέματα.
Έτσι, το παρόν βιβλίο, όντας σύντομο, έχει σκοπό να εξυπηρετήσει αφενός μεν τις ανάγκες του ‘‘μέσου’’ φοιτητή, αφετέρου δε να διευκολύνει –δρώντας ως γέφυρα– την πρόσβαση όσων έχουν το ενδιαφέρον σε πιο αναλυτικά και εκτενή συγγράμματα (βλ. βιβλιογραφία).

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Ελευθέριος Ν. Οικονόμου είναι Έλληνας θεωρητικός φυσικός και ομότιμος καθηγητής στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συνέβαλε στη δημιουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης και διετέλεσε πρώτος Διευθυντής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) (1983–2004).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

ΜΕΡΟΣ Ι    Γενική Άποψη
1 Πρώτη γνωριμία με το αντικείμενο της Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
1.1 Συμπυκνωμένη  ύλη
1.1.1 Στερεά
1.1.2 Μαλακή  ύλη (Soft Matter)
1.1.3 Υγρά

1.2 Μερικά ενδιαφέροντα φυσικά μεγέθη
1.2.1 Πυκνότητα
1.2.2 Συγκέντρωση (και όγκος ανά άτομο)
1.2.3 Υδροστατικό μέτρο ελαστικότητας
1.2.4 Διατμητικό μέτρο ελαστικότητας
1.2.5 Ενέργεια συνοχής
1.2.6 Διατμητική τάση αστοχίας του στερεού
1.2.7 Θερμοκρασία τήξεως ή εξάχνωσης
1.2.8 Ειδική ηλεκτρική αντίσταση (ΕΗΑ)
1.2.9 Διηλεκτρική συνάρτηση (επιδεκτικότητα, δείκτης διάθλασης)
1.2.10 Θερμοχωρητικότητες
1.2.11 Συντελεστής θερμικής διαστολής
1.2.12 Ταχύτητες του ήχου
1.2.13 Ειδική αντίσταση Hall και μαγνητοαντίσταση

1.3 Είδη χημικών δεσμών
Παράρτημα 1.1 Περιοδικότητα και κρυσταλλικές δομές
Ι.1 Ορισμοί και θεωρήματα για διδιάστατα και τριδιάστατα πλέγματα Bravais
Ι.2 Ταξινόμηση των πλεγμάτων Bravais και των σύνθετων κρυσταλλικών δομών

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
2 Η Βασική Ιδέα και οι συνέπειές της
2.1 Οι σταθερές δομές της ύλης αντιστοιχούν στο ελάχιστο της ενεργείας
2.2 Διαστατική Ανάλυση
2.3 Εκτιμήσεις φυσικών μεγεθών με χρήση διαστατικής ανάλυσης
2.3.1 Όγκος ανά άτομο
2.3.2 Πυκνότητα
2.3.3 Ενέργεια συνοχής
2.3.4 Υδροστατικό και διατμητικό μέτρο ελαστικότητας
2.3.5 Ταχύτητες του ήχου
2.3.6 Μέγιστη συχνότητα ιοντικών ταλαντώσεων
2.3.7 Θερμοκρασία Debye
2.3.8 Θερμοκρασία τήξεως
2.3.9 Στατική ειδική ηλεκτρική αντίσταση
2.3.10 Αντίσταση Hall

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

MEΡΟΣ ΙΙ Δύο Αντιδιαμετρικές Αφετηρίες για τη Μελέτη των Στερεών
3 Μοντέλο Jellium και Μέταλλα, Ι

3.1 Κίνηση των ελευθέρων ηλεκτρονίων στο  MJ
3.2 Κίνηση των ιόντων στο MJ
3.3 Θερμοδυναμικές ποσότητες στο MJ
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
4 Απόκριση του MJ/Στερεών σε Ηλεκτρικό Πεδίο
4.1 Διηλεκτρική συνάρτηση και αγωγιμότητα
 4.1.1 Σημασία της διηλεκτρικής συνάρτησης
4.1.2 Υπολογισμός της διηλεκτρικής συνάρτησης

4.2 Απορρόφηση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
4.3 Σκέδαση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
4.4 Στατική (ω=0) αγωγιμότητα
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
5 Απόκριση του ΜJ/Στερεών σε Μαγνητικό Πεδίο και σε άλλες Διαταραχές
5.1 Στοιχεία θεωρίας
5.2 Φαινόμενο Hall και κβαντικό φαινόμενο Hall
5.3 Συντονισμοί
 5.3.1 Κυκλοτρονικός συντονισμός
5.3.2 Ηλεκτρονικός παραμαγνητικός συντονισμός, EPR ή ΕSR
5.3.3 Πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός, ΝΜR

5.4 Φαινόμενο de Haas-van Alphen
5.5 Mαγνητική επιδεκτικότητα
5.6 Θερμοηλεκτρικοί συντελεστές
  5.6.1 Θερμοηλεκτρική ισχύς
5.6.2 Θερμική αγωγιμότητα

6 Γραμμικός συνδυασμός ατομικών τροχιακών (LCAO)
6.1 Το γενικό σχήμα της μεθόδου LCAO
6.2 Το μοντέλο των εκκρεμών: Ένα πολύ χρήσιμο μοντέλο
6.3 Μονοδιάστατο μοντέλο για μέταλλο
6.4 Μονοδιάστατο μοντέλο για ιοντικό μονωτή
6.5 Μονοδιάστατο μοντέλο για μοριακό στερεό
6.6 Μονοδιάστατο μοντέλο για στοιχειακό ημιαγωγό
6.7 Μονοδιάστατο μοντέλο για σύνθετο ημιαγωγό
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
7 Περισσότερα για τους ημιαγωγούς 
7.1 Τι αλλάζει στους τριδιάστατους ημιαγωγούς έναντι των μονοδιάστατων μοντέλων
7.2 Οπές
7.3 Ενεργές μάζες και πυκνότητα καταστάσεων
7.4 Ξένες προσμίξεις αντικατάστασης
7.5 Συγκέντρωση φορέων
7.6 Ευκινησία και αγωγιμότητα
7.7 Δομή ζωνών (band structure) ημιαγωγών
7.8 Γραφένιο
Παράρτημα 7.1 Αντίστροφο πλέγμα και σχετικές θεωρήματα
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

MEΡΟΣ ΙΙΙ Πέραν του MJ και του LCAO
8 Oι βασικές προσεγγίσεις και η DFT

8.1 Οι τέσσερις βασικές προσεγγίσεις
8.2 Προσδιορισμός του αυτοσυνεπούς δυναμικού  : DFT
8.3 Η μέθοδος DFT εν δράσει
9 Πέρα από τις βασικές προσεγγίσεις 
9.1 Πέρα από την περιοδικότητα
9.1.1 Σημειακές ατέλειες
9.1.2 Γραμμικές ατέλειες. Εξαρμόσεις
9.1.3 Επιφάνειες και Διεπιφάνειες
9.1.4 Στερεά χωρίς περιοδική δομή

9.2 Πέρα από την αρμονική προσέγγιση
9.3 Πέρα από την αδιαβατική προσέγγιση
9.4 Πέρα από την προσέγγιση ανεξάρτητων ηλεκτρονίων
10 Μέθοδοι επίλυσης της εξίσωσης (8.3) του Schrödinger  
10.1 Ψευδοδυναμικά και επίπεδα κύματα
10.2 H μέθοδος APW
10.3 Η μέθοδος KKR
10.4 H μέθοδος
11 Υλικά, μεταϋλικά και νανοδομές
11.1 Απλά μέταλλα
11.2 Στερεά με συμπληρωμένους φλοιούς
11.3 Μεταβατικά μέταλλα
11.4 Ενώσεις μεταβατικών μετάλλων
11.5 Μεταϋλικά
11.6 Διδιάστατα συστήματα και σχετικιστικά οιονεί-σωμάτια
11.7 Νανοδομές
12 Μαγνητικά υλικά. Υπεραγωγιμότητα
12.1 Μαγνητικά υλικά
12.1.1 Φαινομενολογία
12.1.2 Μαγνητικές ροπές και απώσεις Coulomb
12.1.3 Σπιντρονική

12.2 Υπεραγωγιμότητα
12.2.1 Φαινομενολογία
12.2.2 Έλξη μέσω φωνονίων,  Ζεύγη Cooper στη θάλασσα Fermi,  Συμπύκνωση
12.2.3 Φαινόμενα Josephson
12.2.4 Κβαντισμός της μαγνητικής ροής

Παραρτήματα
Ι. Στοιχεία ηλεκτρομαγνητισμού στην ύλη
ΙΙ. Στοιχεία στατιστικής φυσικής  


Πίνακες

1. Φυσικές σταθερές (Εσώφυλλο)
2. Ατομικό σύστημα μονάδων  (Εσώφυλλο)
3. Γενικός Περιοδικός Πίνακας των Στοιχείων (Εσώφυλλο)
4. Κρυσταλλικές δομές
5. Ακτίνες ανά άτομο
6. Ατομικές ακτίνες
7. Ιοντικές ακτίνες
8. Ενέργειες συνοχής
9. Συμπιεστότητες
10. Θερμοκρασίες Debye
11. Θερμοχωρητικότητες και θερμοκρασίες τήξεως
12. Ηλεκτρική αγωγιμότητα
13. Χρήσιμες αριθμητικές σχέσεις
14. Χρήσιμοι μαθηματικοί τύποι

Απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Bιβλιογραφία
Ευρετήριο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • ISBN εντύπου
  978-960-524-461-3
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  59359726
 • A' έκδοση
  2016
 • Τρέχουσα έκδοση
  4/2017
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  268 17 24
 • Τιμή καταλόγου
  20,00