Βυζαντινή και νεοελληνική φιλολογία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΣΤΗ

2η επαυξημένη έκδοση

Στόχος του βιβλίου είναι να περιλάβει, στο μέτρο του δυνατού, ολόκληρο το φάσμα των νεοελληνικών σπουδών. Ξεκινώντας από τους δύο βασικούς τομείς, την ιστορία και τη φιλολογία, επεκτείνεται προς όλους τους συγγενικούς κλάδους που εξετάζουν τα κοινωνικά, πολιτικά, πολιτισμικά φαινόμενα του νεότερου ελληνισμού, ώστε ο ερευνητής να εντοπίζει, εύκολα και γρήγορα, όσα βοηθήματα μπορούν να του προσφέρουν κάποιο νήμα για να ξεπεράσει την κατάτμηση που αναγκαστικά έχει προκύψει από την εξειδίκευση. Το Εγχειρίδιο δεν αποτελεί, επομένως, μια γενική εισαγωγική βιβλιογραφία: αποσκοπεί να συγκεντρώσει, μεθοδολογικά καταταγμένα, βιβλία, εργασίες και κάθε λογής μελέτες που φωτίζουν πρόσωπα, πράγματα, χρονολογίες, λέξεις· ό,τι είναι συνήθως απαραίτητο για να μπορεί ο χρήστης να αντιμετωπίζει απρόσμενες δυσκολίες και άγνοιες. Το υλικό ομαδοποιείται σε τρεις βασικές κατηγορίες, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΛΕΞΙΚΑ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ, οι οποίες με τη σειρά τους υποδιαιρούνται σε ειδικότερες υποκατηγορίες, με βάση μια λογική, όσο γίνεται, προσέγγιση. Στη σύνταξη του Εγχειριδίου συνεργάστηκαν η Μαρία Μαθιουδάκη και ο Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Αλέξης Πολίτης γεννήθηκε το 1945 στην Αθήνα. Σπούδασε νεοελληνική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Université Paris IV (Sorbonne). Από το 1976 έως το 1989 εργάσθηκε στο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, και από το 1989 έως το 2012 στη Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τώρα είναι ομότιμος καθηγητής της ίδιας Σχολής.

Αυτοτελείς εργασίες του (επιλογή): Το δημοτικό τραγούδι. Κλέφτικα, Αθήνα 1973, 31985· Η ανακάλυψη των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών, Αθήνα 1984, 21999· Ρομαντικά χρόνια Ιδεολογίες και νοοτροπίες στην Ελλάδα του 1830-1880, Αθήνα 1993, 32003· Claude Fauriel, Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια, Α΄-Β΄, Ηράκλειο 1999, 32000· Το μυθολογικό κενό, Αθήνα 2000· Εγχειρίδιο του Νεοελληνιστή. Βιβλιογραφίες, λεξικά, εγχειρίδια, κατάλογοι, ευρετήρια, χρονολόγια, κ.ά. (με τη συνεργασία του Τριαντάφυλλου Σκλαβενίτη και της Μαρίας Μαθιoυδάκη), Ηράκλειο 2002, 22005· Αποτυπώματα του χρόνου, Αθήνα 2006· Το δημοτικό τραγούδι, Ηράκλειο 2010· Στρατηγού Μακρυγιάννη Απομνημονεύματα, Α΄-Γ΄, Αθήνα 2011 (επιμέλεια· με τη συνεργασία της Γεωργίας Παπαγεωργίου).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

MEPOΣ ΠPΩTO: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΘΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
Βιβλιογραφίες βιβλιογραφιών
Ελληνική βιβλιογραφία

ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
Τοπικές βιβλιογραφίες
Θεματικές βιβλιογραφίες
Γλώσσα και γλωσσολογία
Νεοελληνική ιστορία
Τυπογραφία
Τύπος και δημοσιογραφία
Παιδεία
Εκπαίδευση
Επιστήμες
Φιλοσοφία
Θρησκεία
Λαογραφία
Θεσμοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Καλές τέχνες
Αρχαίος ελληνισμός
Βυζάντιο
Ποικίλες

MEPOΣ ΔEYTEPO: ΛΕΞΙΚΑ-ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ
ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ
Ελληνική γλώσσα
Παλιά λεξικά, ιδιωματικές λέξεις και ξένες γλώσσες
Διάλεκτοι ελληνικής
Πίνακες λέξεων
Ειδικές ορολογίες
Ονοματοθεσία
Ποικίλα

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ
Γενικά και περί Ελλήνων
Παγκόσμια
Τοπικά προσώπων
Γραμματολογία
Ιστορία
Παιδεία-Εκπαίδευση
Τύπος και δημοσιογραφία
Επιστήμες
Θρησκεία
Θεσμοί
Γεωγραφία
Καλές τέχνες
Αρχαιότητα-Βυζάντιο
Συλλογές βιογραφιών

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
Γραμματολογία
Νεοελληνική γραμματολογία
Γλώσσα
Νεότερη ελληνική ιστορία
Παιδεία
Τυπογραφία και διακίνηση του βιβλίου
Τύπος και δημοσιογραφία
Ευρετήρια περιοδικών, εφημερίδων του 18ου και 19ου αιώνα
Ευρετήρια εφημερίδων του 20ου αιώνα
Εκπαίδευση
Επιστήμες
Φιλοσοφία
Θρησκεία, εκκλησιαστική ιστορία και παιδεία
Λαογραφία
Θεσμοί
Οικονομία
Γεωγραφία
Καλές τέχνες
Χρονολόγια

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Με τη συνεργασία
  Μαρία Μαθιουδάκη
  Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης
 • ISBN εντύπου
  978-960-524-146-9
 • Κωδικός στον Εύδοξο
  895
 • A' έκδοση
  2002
 • Τρέχουσα έκδοση
  1/2011
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  346 17 24
 • Τιμή καταλόγου
  27,00