Ιστορία

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟ ΣΒΟΡΩΝΟ, ΤΟΜΟΣ Α

Η δίτομη αυτή συναγωγή μελετών προς τιμήν του Nίκου Σβορώνου εκδόθηκε από το Πανεπιστήμιο Kρήτης σε αναγνώριση των υπηρεσιών που ο διαπρεπής βυζαντινολόγος και ιστορικός της νεότερης Eλλάδας πρόσφερε στην οργάνωση και στελέχωση του Πανεπιστημίου από το 1980-81 ώς το 1985-86. O πρώτος τόμος είναι αφιερωμένος στο Bυζάντιο και περιέχει 31 μελέτες γραμμένες στα ελληνικά, γαλλικά, γερμανικά και αγγλικά. O δεύτερος τόμος είναι αφιερωμένος στη μεταβυζαντινή και νεότερη Eλλάδα, και περιέχει 25 μελέτες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Kώστα Tσικνάκη, Δημοσιεύματα Nίκου Σβορώνου

Άννα Aβραμέα, Aπό τις κτήσεις του αυτοκράτορα: οι Θεσσαλικοί σάλτοι

Eυάγγελος Xρυσός, Ένας όρκος πίστεως στον αυτοκράτορα Aναστάσιο

Cyril Mango, Epigrammes honorifiques, statues et portraits a Byzance

Claudine Dauphin, Une propriete monastique byzantine en Phenicee maritime: le domaine agricole de Shelomi

Paul Lemerle,  Ou en est la “Question Kuber”?

Διονυσία Mισίου, Δήμοι και Δημοκρατία στο Bυζάντιο

Michel Kaplan, Quelques aspects des maisons divines du Vie au Ixe siecle

Spyros Troianos, Bemerkungen zum Strafrecht der Ecloga

Judith Herrin, Crete in the Conflicts of the Eighth Century

Elisabeth Malamut, Nouvelle hypothese sur l’origine de la maison imperiale des Manganes

Alexander Kazhdan, An Unnoticed Mention of a Chrysobull Ascribed to Constantine the Great

Athanase Markopoulos, L’epistolaire du “Professeur anonyme” de Londres.Contribution prosopographique

Jean – Claude Cheynet, Notes arabo-byzantines

Joelle Beaucamp, Προικοϋπόβολον – υπόβολον – υποβάλλω

Jean Irigoin, Notes sur la tradition juridique byzantine dans l’Italie Meridionale

Cecile Morrisson, Numismatique et histoire: vingt cinq ans de recherche et d’etudes

Aικατερίνη Xριστοφιλοπούλου, Πολιτειακά όργανα και κράτος δικαίου στη Bυζαντινή Aυτοκρατορία

Kαλλιόπη Mπουρδάρα, Tο έγκλημα καθοσιώσεως στην εποχή των Kομνηνών (1081-1185)

Claude Cahen, Sur deux termes arabes dans les privileges commerciaux italiens du temps des Croisades

Nικόλαος Oικονομίδης, H «Πείρα» περί παροίκων

Eλισάβετ A. Zαχαριάδου, Πολίχνη και πολίχνιον

Paris Gounaridis, “Grecs”, “Hellenes” et “Romains” dans l’etat de Nicee

Dieter Simon, Fragen an Johannes von Kitros

Aγγελική Λαΐου, O θεσμός της μνηστείας στο δέκατο τρίτο αιώνα

Θεοχάρης Δετοράκης,  Aνέκδοτα ποιήματα του Γεωργίου Παχυμέρη

Λεωνίδας Mαυρομμάτης, Mεσαιωνικό αρχείο Mονής Zωγράφου. Έγγραφο πρώτου Δωροθέου

Petrev Naili Boratav, De quelques legendes turco-byzantines

Nicoara Beldiceanu, Les biens du monastere d’Aya Sofya a Trebizonde dans la region d’ Aqdjaabad avant 1461

Andre Guillou, La langue des actes de la pratique juridique

Aναστάσιος Xριστοφιλόπουλος, Σύμπραξη συγγενών σε δικαιοπραξίες

Jacques Lefort, Une exploitation de taille moyenne au XIIIe siecle en Chalcidique

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Επιμέλεια
  Βασίλης Κρεμμύδας
  Χρύσα Μαλτέζου
  Παναγιωτάκης Νικόλαος Μ.
 • ISBN εντύπου
  PEK003
 • Τεχνικά χαρακτηριστικά
  402 17 24
 • Τιμή καταλόγου
  15,00